Dịch "lý tưởng" sang ngôn ngữ Thái:


  Tự điển Tiếng Việt-Thái

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Lý tưởng ư?
ม นซ บซ อนน ะ เราเป นครอบคร ว พวกน นไม ย ดอ ดมการณ แบบค ณหรอก
Ông ấy có một lý tưởng, một lý tưởng cao đẹp.
เค าม ความค ดท เจ งมากๆ
Chàng trai lý tưởng.
มหาบ ร ษ
Vai diễn lý tưởng.
เป นแคสต งท เพอร เฟ ค
Căn hộ lý tưởng.
เป นท ๆด นะ
Lý tưởng cho trồng trọt.
เร มได ฉ นกำล งฟ งอย
Cùng chung một lý tưởng.
เราต องการส งเด ยวก น
Nhưng, một người mẹ lý tưởng.
แต หมายถ ง ค ณแม ในอ ดมคต คร บ
Sự tin tưởng luôn có .
อะไรท ไม ปลอดภ ยจะถ กกำจ ด
Tớ chỉ có thể tưởng tưởng ra hàng đống do,
ฉ นค ดได ว าการม ข อแก ต วมากมาย
Theo định luật về khí lý tưởng
ตามกฎของก าซในอ ดมคต
Hình mẫu lý tưởng của tôi là...
สเปคผมนะ...
Và tôi không nhớ một lý tưởng.
และแนวค ดก ไม ใช ส งท ฉ นน กถ ง
lý tưởng không sợ súng đạn.
และความค ดก ก นกระส นได ด วย.
Họ không có lý tưởng gì cả.
พวกน นจะให นายขโมยอาหารเหรอ? ใช เอ ย ไม ใช ค อ...
Giờ thì...không phải lúc lý tưởng
ถ งเวลาจะไม ค อยเหมาะเท าไหร
Cô thích lý tưởng hóa cuộc sống.
ค ณเป นอ ดมการณ
Lý tưởng đó có xứng đáng không?
ความค ดท สามารถค มค าหร อไม
Khung cảnh đồng cả xa van lý tưởng
ท วท ศน อ ดมคต แบบซาว นน า
lý tưởng cho các giải pháp của nó.
ท เหมาะอย างย งท จะแสวงหาคำตอบ
Chẳng có lý tưởng ca ch ma ng gì cả.
ค ณน ไม ร กชาต เลย
Em không tưởng tượng được do đâu.
เป นเวลา 5 ป แล ว ค ณคงเดาสาเหต ไม ถ กแน ๆ
Cô từng là một tân binh lý tưởng.
ค ณเคยเป นล กจ างตามอ ดมคต ของเรา
Và sau đó tôi ý tưởng này thật lý tưởng cho việc thu dọn.
และผมว า ม นเหมาะมากสำหร บการจ ดระเบ ยบ
lại rất quan trọng để duy trì lý tưởng.
เพ อให อ ดมการณ ย งคงอย
Lý tưởng không chảy máu. Chúng không biết đau.
แนวค ดไม หล งเล อด ไม ร ส กถ งความเจ บปวด
Lý tưởng cho việc săn nước mắt người cá.
เหมาะแก การล าน ำตานางเง อก
Thật lý tưởng nếu có một câu chuyện khác.
ผมอยากให ม นออกมาสวยกว าน น เช ญ
Bởi đó là một lý tưởng. Đó là điều tưởng tượng, không thể xảy ra.
เพราะม นเป นอ ดมคต เร องจ นตนาการ เราสร างข นไม ได
Ruột người là một môi trường lý tưởng cho chúng.
สำไส ของคนเราม สภาพแวดล อมท เหมาะสมย ง สำหร บแบคท เร ย
Tại thế giới lý tưởng ta sẽ làm cả hai.
ย ำอ กคร งว า ถ าเป นไปได เราอยากทำท ง 2 แนวทาง
Trước kia, cách mạng thường đặt tên theo lý tưởng.
ก อนหน าน ม นถ กต งข อตามแนวค ด
Dưới mặt nạ này là một lý tưởng, ông Creedy.
ภายใต หน ากากน ม นค อ, ความค ด ค ณคร ด
Anh đã có thể là 1 đồng minh lý tưởng.
ไม ง นค ณจะเป นพ นธม ตรท ว เศษมาก
Điều kiện lý tưởng cho một tay súng bình thường.
สภาพท เหมาะสมสำหร บแม แต น กก ฬาเฉล ย
Mày chẳng có do gì để tao tin tưởng.
ไม ม เหต ผลอะไรท ฉ นต องไว ใจพวกแก
Được thiết kế để đánh thức ý tưởng về 1 cơ thể lý tưởng của nữ giới.
เหม อนม นสร างมาจากร ปทรงของผ หญ ง
Giờ đây, ngụ ý của định luật về khí lý tưởng
เอาล ะ กฎของก าซในอ ดมคต อธ บายว า
Bạn nghĩ, ai sẽ là người bố lý tưởng của bạn?
ค ณอาจจะลองน กด ว า ค ณอยากได พ อในอ ดมคต แบบไหน
Vì vậy, họ thực sự là một mô hình lý tưởng.
ด งน นพวกเขาจ งเป น ต วอย างท สมบ รณ แบบ
Cơ chế ngủ nghỉ lý tưởng của chúng tôi ra sao?
เวลาพ กผ อนในอ ดมคต ของพวกเรา ควรจะเป นย งไงก น?
Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của lý tưởng.
ฉ นได ประจ กษ ก บต วเองถ งพล งแห งแนวค ด
Nhưng tôi còn trẻ, tôi yêu với tất cả lý tưởng.
แต ช นย งเด ก. ช นงมงายก บความค ดท จะร ก
Tớ chỉ có thể tưởng tượng ra hàng đống do,
ฉ นจ นตนาการถ งข อแก ต วมากมาย
Đây là ý tưởng xử tình hình của anh ah?
ท กคนไปท ส วนของต วเองเด ยวน