Dịch "trang" sang ngôn ngữ Hàn Quốc:


  Tự điển Tiếng Việt-Hàn Quốc

Từ khóa : 백인 하얀 흰색

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Trang
Trang
Page
Trang
Page
Trang web đó kết nối với trang hotdiggitydog.com.
그러면 핫 디기티 도그 노래.com 으로 연결되죠.
Ồ, bộ trang phục trông trang nhã đấy.
오 이건 거미줄코스튬인가
Đầu trang
헤더
Xem trang
쪽 모양
Trang tríName
장식Name
Trang trí
표현
Trang trước
이전 페이지
Trang kế
다음 페이지
Trang đầu
시작 페이지
Trang đến
페이지 입력
Trang đi
페이지 출력
Trang đầu
쪽 뒤집기
Trang chủ
홈 페이지 보기...
Các trang
Page
Số trang
프레임셋 이름
Bỏ Trang
항목 삭제
Chèn Trang
프레임 삽입
Ngắt Trang
Page Break
Xoá Trang
Delete Page
Trang số
쪽 번호
Trang đầu
첫 쪽 꼬릿말
Mép trang
Page Mode
Mép Trang
Page Mode
Trải trang
Page Break
Cỡ trang
종이 크기
Chọn trang
쪽 고르기
Mọi trang
모든 쪽
Trang lẻ
홀수 쪽
Trang chẵn
짝수 쪽
Miền trang
PageRegion
Cỡ trang
용지크기
Trang Inkjet
잉크젯 용지
Mọi trang
모든 페이지
Trang lẻ
홀수 페이지
Trang chẵn
짝수 페이지
Miền trang
페이지 구역
Trang đầu
첫 페이지
Toàn trang
전체 페이지
Thoát Trang.
종료 페이지.
Trang 3
그 돈으로 전쟁으로 고아와 과부가 된 사람들을 위한 재단을 만들 것입니다.
Hóa trang.
의상!
Thời trang!
패션요