Dịch "thông_tin" sang ngôn ngữ tiếng Estonia:


  Tự điển Tiếng Việt-Estonia

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

nhưng vua Giô ram đã trở_về Gít rê ên đặng chữa lành những vít thương mà người đã bị bởi quân Sy ri , khi người đánh giặc với Ha xa ên vua Sy ri . Giê hu bèn nói rằng Nếu các ngươi vừa_ý , chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông_tin cho Gít rê ên .
15