Dịch "cung_cấp" sang ngôn ngữ tiếng Estonia:


  Tự điển Tiếng Việt-Estonia

Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Hãy cung_cấp sự cần dùng cho các thánh đồ hãy ân_cần tiếp khách .
Võtke osa pühade puudusest püüdke olla külalislahked.
Sa lô môn có mười_hai người làm_đầu quan_lại cai_trị cả Y sơ ra ên , để cung_cấp lương_thực cho vua và cho nhà_vua mỗi người trong một năm phải cung_cấp một tháng .
7
Do nơi A se có thực_vật ngon , Người sẽ cung_cấp mỹ_vị cho các vua .
Aaserilt tuleb rammus roog ja temal on anda kuninglikke maiuspalu!
vì tại Tê sa lô ni ca , anh_em đã một_hai lần gởi đồ cung_cấp về sự cần dùng cho tôi vậy .
sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra.
Tôi há có nói rằng Xin cung_cấp cho tôi , Trong tài_sản của các bạn , xin hãy lấy lễ_vật dâng cho tôi , sao ?
22
Mỗi ngày sa bát , người_ta sẽ sắp bánh nầy trước mặt Ðức_Giê hô va luôn_luôn , do nơi dân Y sơ ra ên cung_cấp ấy_là một giao_ước đời_đời .
8
Người đã già quá , được tám mươi tuổi , có cung_cấp lương_thực cho vua trọn lúc vua ở tại Ma ha na im vì người có nhiều của_cải lắm .
32
Người cũng truyền cho dân_sự ở tại Giê ru sa lem , phải cung_cấp phần của những thầy tế_lễ và người Lê vi , hầu cho chúng chuyện lo gìn_giữ luật_pháp của Ðức_Giê hô va .
4
Sa lô môn sai đến Hi ram , vua Ty rơ , mà nói rằng Vua đã hậu_đãi Ða vít , cha tôi , cung_cấp cây bá hương cho người đặng cất cái cung để người_ở xin vua cũng hãy đãi tôi như_thế .
3
trong khi chờ_đợi , tôi tưởng cần phải sai Ép ba phô đích , anh_em tôi , bạn cùng làm_việc và cùng chiến_trận với tôi , đến_cùng anh_em , người cũng là ủy_viên của anh_em ở kề tôi , đặng cung_cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy .
Aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie Apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja,
Vậy , ta là vua Aï t ta xét xe ra chiếu_chỉ truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng hễ vật gì E xơ ra , thầy tế_lễ và văn_sĩ , thạo biết luật_pháp của Ðức_Chúa_Trời trên trời , sẽ cầu cùng các ngươi , các ngươi khá cần_mẫn cung_cấp cho ,
21