Dịch "dị ứng" sang ngôn ngữ Bengali:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

Tôi bị dị ứng.
সমস য হচ ছ .
Chắc là bị dị ứng hay là...
সক ল থ ক ই এরকম...
Cô ấy dị ứng với hoa này
অর ক ড ওর এল র জ উঠ
Cậu bị dị ứng nhẹ với đậu phộng.
ত ম র ক ঞ চ ত এল র জ আছ ব দ ম
Chính nó. Tôi bị dị ứng với kháng sinh!
ধ র ম য় , আম র ওত এল র জ আছ
Cậu hoàn toàn không dị ứng với kháng sinh!
ব য স ট র স ন ত ম র ক ন এল র জ ন ই
Lập dị
একত
Lập dị.
উদ ভট.
Dị nhân.
ম উট য ন ট
Sự tái nhợt của cô ấy có thể là một phản ứng của dị ứng hay một dạng phát ban nhẹ.
ত র বর ণ ল চ হ র চ লক ন র প রত ক র য় স ষ ট করত প র অথব ম ম ছ থ ক মধ স গ রহ.
hay lập dị.
আইর ন, ব দ দ ও ক ব দ দ ব ?
ứng dụng
অ য প ল ক শন
Ứng dụngName
অ য পল ক শনName
Hiệu ứng
এফ ক ট
Hiệu ứng
এফ ক টস
Ứng dụng
অ য পল ক শনসম হ
Ứng dụngDescription
অ য পল ক শনDescription
Ứng dụng
ক . ড . ই. অ য পল ক শন
Ứng dụng
অ য পল ক শন
Ứng dụng
অ য পল ক শন
Ứng dụng
অ য পল ক শন
Ứng xửComment
আচরণComment
Ứng biến.
চমক দ চ ছ .
Ứng biến.
উপস থ ত ব দ ধ
Phản ứng?
প রত ক র য় ?
Trở nên lập dị
একত য় আস ন
Tôi đã ly dị.
ত ল কপ র প ত.
Hội chứng dị sắc.
হ ট র ক র ম য়
Phải không, Lập Dị?
ঠ ক ন , উদ ভ ট ট ?
Tôi ly dị rồi.
ন .
Chúng là dị nhân.
ওর হল ম উট য ন ট
Một điểm kỳ dị.
স ঙ গ ল র ট
Một kẻ lập dị.
একজন উন ম দ
Đóng phim kinh dị.
স স থ হয় য ও
Thuyết người dị biến.
ক ন ত , ত র মত আরও অন ক ই আছ
Nghe dị biệt quá.
ত ম র ঘ র ঘ র ভ ল ল গ ?
Thêm nữa, tôi dị ứng với mùi long não, nên không trị được bằng cách thông thường.
প ল স , আম র এই সব জ ন স সমস য হয়. ত ই আম র ঠ ক এইসব ভ ল ল গ ন .
Lời thì quá kinh dị!
ব জ গ ন.
Cậu vẫn là Lập Dị.
ত ম এখনও উদ ভ ট ট
Bác ấy hơi lập dị.
অন ক অদ ভ ত ত ই ন .
Điểm kỳ dị khôngthời gian.
একট মহ জ গত ক একত ব
Điểm kỳ dị khôngthời gian?
স প সট ইম স ঙ গ ল র ট ?
thằng lập dị quái đản.
একজন উন ম দউদ ভট
Tên dị hợm đây mà.
ঐ বদ ধ প গলট !
Con chó trông dị vãi.
ক ন জগত র ক ক র দ খল ম?