Dịch "Biểu tượng hình tượng" sang ngôn ngữ Bengali:


Ads

  Ví dụ (Nguồn bên ngoài, chứ không phải xét)

biểu tượng
আইকন
Biểu tượng
আইকন
Biểu tượng
আইকনসম হ
Biểu tượng
Inskeyboard key name
Biểu tượng
আইকন
biểu tượng desktop
ড স কটপ আইকন
Biểu tượng động
চলন ত আইকন
Mọi biểu tượng
সব আইকন
Hiện biểu tượng
ল গ দ খ ও
Cỡ biểu tượng
ম ট ম প
Cỡ biểu tượng
বনধ ম প
Đặt biểu tượng...
আইকন ন র ধ রণ কর ন...
biểu tượng svg
svg আইকন
Biểu tượng XDG
XDG আইকন
Đổi biểu tượng...
আইকন বদল ও...
Đổi biểu tượng...
আইকন বদল ও
Chọn biểu tượng
আইকন ব ছ ন ও
Nguồn biểu tượng
আইকন উত স
Biểu tượng khác
অন য ন য আইকন
Chọn biểu tượng
একট আইকন ব ছ ন ন
Biểu tượng nhỏ
ছ ট আইকন
Biểu tượng lớn
বড় আইকন
Hiện biểu tượng trên màn hình nền
ড স কটপ র উপর আইকন দ খ ও
Biểu tượng Compiz Fusion
Compiz Fusion আইকন
Biểu tượng khay XMMS2
XMMS2 ট র আইকন
Biểu tượng tập tin
ফ ইল আইকন
Biểu tượng thiết bị
ড ভ ইস আইকন
Tăng cỡ biểu tượng
আইকন বড় কর
Giảm cỡ biểu tượng
আইকন ছ ট কর
Hiện viền biểu tượng
আইকন র স ম দ খ ও
Biểu tượng xúc cảm
ইম ট আইকন
Biểu tượng hệ thống
স স ট ম আইকন
Khung xem biểu tượng
আইকন ভ উ
Đó là biểu tượng.
এট আদশস বর প
Còn về biểu tượng?
আর স ক তট ক ?
Dùng cho biểu tượng màn hình. Font role
ড স কটপ আইকন কর ত ক ব যবহ ত Font role
Trình chỉnh sửa biểu tượng
আইকন সম প দক
Bộ sửa biểu tượng GNOMEName
গন ম আইকন সম প দকName
Biểu tượng của quốc gia.
র ষ ট রন য়ক.
Tượng trưng cho máu. Biểu tượng của quân kháng chiến.
এট রক ত র জন য ম র ম র কর , এট প রত র ধব হ ন র প রত ক
Môđun điều khiển biểu tượng bảng
আইকন ন য়ন ত রণ প য ন ল মড উল
Tự động sắp xếp biểu tượng
আইকন ন জ থ ক স র বদ ধ কর
Hộp thoại trình chọn biểu tượng
আইকন ব ছ ই কর র ড য় লগ
Vùng cho biểu tượng logo area
ল গ ক ষ ত র logo area
Biểu tượng nhỏKCharselect unicode block name
Small Form VariantsKCharselect unicode block name